ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ

A Generál Építő Bau Kft., mint Adatkezelő tájékoztatja a www.generaldesign.hu weboldalra látogatókat (a Generál Építő Bau Kft. levelezési címére árajánlat kérés és vásárlás céljából küldött megkeresésekben) az általa kezelt személyes adatokról, a személyes adatok kezelésével kapcsolatos gyakorlatáról, a személyes adatok védelme érdekében tett szervezési és technikai intézkedésekről, valamint az érintettek jogairól, az egyének védelméről a személyes adatok gépi feldolgozása során szóló 1998. évi VI. törvény, valamint az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. CXII. törvény alapján.

A Generál Építő Bau Kft. elektronikus hírleveleket nem küld ki.
A Generál Építő Bau Kft. webáruházat nem működtet.
A Generál Építő Bau Kft. kijelenti, hogy felhő alapú adattárolást nem végez.

Jelen adatvédelmi tájékoztatás célja, hogy az árajánlatkérések, megkeresések, vásárlások során az Adatkezelő részére eljuttatott és számára hozzáférhetővé vált személyes adatok és egyéb adatok kezelésére vonatkozó elveket és szabályokat meghatározza.


Fogalmak:

személyes adat: bármely meghatározott vagy beazonosítható természetes személlyel kapcsolatba hozható adat. A személyes adat az adatkezelés során mindaddig megőrzi e minőségét, amíg kapcsolata az érintettel helyreállítható. A személy különösen akkor tekinthető azonosíthatónak, ha őt - közvetlenül vagy közvetve - név, telefonszám, e-mail cím .. stb. alapján azonosítani lehet;

hozzájárulás: a látogató önkéntes és határozott kinyilvánítása, amely megfelelő tájékoztatáson alapul, és amellyel félreérthetetlen beleegyezését adja a rá vonatkozó személyes adatok teljes körű kezelésére és feldolgozására;

adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy (jelen esetben a Generál Építő Bau Kft.), aki vagy amely a személyes adatok kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy az általa megbízott és szerződött adatfeldolgozóval végrehajtatja;

adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül az adatokon végzett bármely művelet vagy a műveletek összessége, így például gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, felhasználása, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adatok további felhasználásának megakadályozása. Adatkezelésnek  számít a fénykép-, hang- vagy képfelvétel készítése is;

adatfeldolgozás: az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzése, függetlenül a műveletek végrehajtásához alkalmazott módszerektől és eszközöktől, valamint az alkalmazás helyétől.


Adatkezelő:
Generál Építő Bau Kft.
2144 Kerepes, Vasút utca 42. 4421 hrsz.
adószám : 25774364-2-13
cégjegyzékszám : 13-09-183371
e-mail : butor@generaldesign.hu
honlap : www.generaldesign.hu

1. Kezelt személyes adatok:
név (vezetéknév, keresztnév, cégnév)
telefonszám
e-mail cím
lakcím, telephelycím
adószám 

2. Adatkezelési hozzájárulás
A weboldal látogató a butor@generaldesign.hu e-mail címre elküldött ajánlatkéréssel hozzájárul ahhoz, hogy az Adatkezelő a megadott adatait jelen tájékoztatóban meghatározott céllal kezelje.
A honlap használata során a látogató böngészője által elküldött technikai információkat a General Építő Bau Kft. nem tárolja. Telephelyünkön történő vásárlás esetén a vásárló tudomásul veszi és hozzájárulását adja, hogy a Generál Építő Bau Kft. a személyes adatait a szerződéses könyvelői szolgáltatói partnere részére számviteli, könyvelési célból adatfeldolgozásra átadja.
A Generál Építő Bau Kft. kijelenti, hogy a részére átadott és/vagy eljuttatott személyes adatokat a továbbiakban jogosulatlan harmadik félnek nem továbbítja az érintett külön hozzájárulása nélkül. Azonban bíróság, ügyészség és más hatóságok (pl. NAV, NAIH) tájékoztatás adása, adatok közlése vagy dokumentumok rendelkezésre bocsátása miatt megkereshetik Cégünket. Ezekben az esetekben adatszolgáltatási kötelezettségünket teljesítenünk kell, de csak a megkeresés céljának megvalósításához elengedhetetlenül szükséges mértékben.

3. Az adatkezelés célja
A Generál Építő Bau Kft. által nyújtott szolgáltatások ügyfelekkel való megismertetése az ügyfél árajánlatkérése okán elektronikus, vagy egyéb kommunikációs csatorna alapján, valamint ügylet létrejötte alapján számviteli bizonylat készítése. Az Adatkezelés célja kizárólag a felhasználókkal történő kapcsolattartás megkönnyítése, adott esetben bizonyos szolgáltatások személyre szabott nyújtása.
Cégünk külföldre nem továbbít adatokat.

4. Az adatkezelés jogalapja
A butor@generaldesign.hu levelezési címre elküldött megkeresésekben, vagy személyesen, telefonon adatot közlő érdeklődő, vásárló önkéntes hozzájárulása.

5. Az adatkezelés időtartama
Az adatkezelés az árajánlatkérés elküldése, vagy telephelyünkön történő személyes leadása napján kezdődik és a hozzájárulás visszavonásáig tart. A személyes adatok ügylet, vásárlás létrejötte esetén számlázáskor a mindenkor hatályos számviteli bizonylatra vonatkozó jogszabályban meghatározott irányadó elévülési idő tartamáig vannak tárolva. (Cégünk saját tulajdonú számítógépes programot nem használ. Számláinkat 2018. július 1-ig szigorú számadású számlatömbökben készítettük. 2018. július 1. óta a számlázz.hu rendszerét használjuk.)
Az adatok további megőrzése, amennyiben valamely jogi igény előterjesztése, érvényesítése, védelme nem indokolja, az elévülési idő letelte után érdektelenné válik, így azokat megsemmisítjük.

6. Az érdeklődő, a vásárló jogai
A Generál Építő Bau Kft. részére adatot közlő érdeklődő, vásárló bármikor jogosult tájékoztatást kérni a rá vonatkozó személyes adatokról, bármikor kérheti azok módosítását, helyesbítését, megváltoztatását, törlését.

7. Adatkezelési hozzájárulás, nyilatkozat
A jogszabály előírása így az Adatkezelő kérésére kitöltött Adatkezelési nyilatkozat hatálya kiterjed az Adatkezelő rendelkezésére bocsátott adatokra, a Generál Építő Bau Kft. részére bármilyen elektronikus, vagy személyesen leadott megrendelésekre, melyek személyes adatokat tartalmaznak, valamint a Generál Építő Bau Kft. telephelyén történt vásárlások alkalmával az ügylet létrejöttéhez szükségesen megadott és rögzített személyes adatokra. Rendelkezései nem vonatkoznak arra az esetre, ha valaki önszántából nyilvánosságra hozza saját személyes adatait, vagy azok egy részét a Generál Építő Bau Kft.-vel kapcsolatban.

8. Jogorvoslat
Az érdeklődő, a vásárló az adatainak kezelésével kapcsolatos sérelem esetén beadvánnyal fordulhat a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz.

Nemzeti Adatvédelmi és Információs Hatóság
Székhely: 1024 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.
Levelezési cím: 1530 Budapest, Pf. 5.
honlap: www.naih.hu
Telefon: +36(1)391-1400
Fax: +36(1)391-1410
E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

9. Az adatvédelmi tájékoztató módosítása
A Generál Építő Bau Kft. fenntartja magának a jogot jelen Adatvédelmi tájékoztató szükség szerinti módosítására. Az adatkezeléssel kapcsolatos információk közzététele a www.generaldesign.hu/adatvedelem weboldalon történik.